O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

O Przedszkolu

Od stycznia 2013 r. przy Oddziale Dziennym działa Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera. 
Celem Przedszkola jest poł±czenie oddziaływań terapeutycznych w ramach leczenia w oddziale dziennym z edukacj± przedszkoln±.

Leczenie realizowane jest przez placówkę medyczn±. Przedszkole, jak każda inna placówka o¶wiatowa, nie ma uprawnień do leczenia. Realizuje program edukacyjny w rzeczywisty sposób dostosowany indywidualnie do dziecka oraz do aktualnie prowadzonej w Oddziale terapii.

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstaw± programow± zatwierdzon± przez Ministra Edukacji Narodowej. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze organizowane s± w małych grupach, parach oraz indywidualnie na podstawie miesięcznych planów pracy obejmuj±cych kształcenie w obszarach edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, moralno-społecznej, artystycznej, zdrowotnej i ruchowej. Program terapeutyczno-edukacyjny opracowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka. Program jest konsultowany medycznie przez specjalistów w dziedzinie autyzmu.
Pracujemy autorskim programem ATUT opartym na eklektycznych, kompleksowych oddziaływaniach terapeutycznych na bazie wieloletnich do¶wiadczeń w leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci, dostosowywanych do aktualnego stanu psychicznego i możliwo¶ci poznawczo-społeczno-emocjonalnych dziecka.