O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Opis programu - co oznacza Atut

ATUT - Autyzm Tu i Teraz. Autorski program kompleksowego leczenia spektrum zaburzeń autystycznych
Atut - Autyzm tu i teraz 

Nazwa „Autyzm tu i teraz” oznacza, że to model programu terapii dopasowuje się do pacjenta a nie pacjent jest wł±czany w sztywne ramy terapeutycznych okre¶lonej metody. 

Tak jak w całej medycynie nie ma jednej „cudownej”, uniwersalnej terapii dla wszystkich pacjentów, również w przypadku ASD leczenie musi być dostosowane do każdego dziecka. W programie Atut formułowane s± cele terapeutyczne krótko- i długoterminowe dla każdego pacjenta i na tej podstawie konstruowany jest program leczniczy. Aby zapewnić kompatybilno¶ć oddziaływań poza o¶rodkiem rodzice/opiekunowie objęci s± psychoedukacj±. 

Program zakłada, że nasi pacjenci wł±czeni w Atut s± w kompleksowy sposób leczeni i nie wymagaj± dodatkowych oddziaływań. Każde dziecko leczy się u nas  5 godzin dziennie, co zgodnie z najnowszymi standardami jest optymalnym wymiarem czasu trwania terapii w autyzmie. W założeniach Atut dom ma być miejscem, w którym dziecko odpoczywa a rodzina spędza wspólnie czas, a nie miejscem pracy terapeutycznej (dotyczy wył±cznie pacjentów objętych kompleksowym programem).

Cechuje nas medyczne podej¶cie do leczenia a  działania o¶wiatowo-edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu terapeutycznym s± dostosowane do procesu terapii dziecka.